Today is March 27, 2023 -

Bet Israel Masorti Synagogue

בית ישראל" – בית הכנסת המסורתי בנתניה"

19 Yehuda Hanasi St., POB 437, Netanya 4210300, Israel
Phone: 972-(0)9-862-4345
Email: office@betisrael.org

אירועים

‫‪‬

‫כרונולוגי‪:‬‬ ‫פעילויות‬ ‫לוח‬
‫‪‬‬ ‫השנה‬ ‫זו‬ ‫המתקיים‬ ‫הסרטים‬ ‫פסטיבל‬ ‫את‬ ‫נפתח‬ ‫‪19:00‬‬ ‫בשעה‬ ‫‪14.12.19‬‬

‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫בישראל”‪:‬‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫”קליידוסקופ‬
‫‪5‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ל‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫הסרטים‬ ‫תעשיית‬ ‫לנבכי‬ ‫אותנו‬ ‫שיכניס‬ ‫וקולנוע‬ ‫לאמנות‬ ‫מרצה‬ ‫‪,‬‬ ‫רוזן‬ ‫שחר‬ ‫ד”ר‬ ‫של‬ ‫בהרצאתו‬ ‫השלישית‬
‫כיבוד‪.‬‬ ‫כולל‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מפגש‬ ‫כל‬ ‫מפגשים‪:‬‬
‫ברייקסטון‬ ‫דוד‬ ‫ד”ר‬ ‫העולמית‬ ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫יו”ר‬ ‫סגן‬ ‫את‬ ‫נארח‬ ‫‪19:00‬‬ ‫בשעה‬ ‫‪18.12.19‬‬ ‫רביעי‬ ‫ביום‬ ‫אתיופיה‪:‬‬ ‫יהודי‬ ‫עליית‬
‫שנשארו‬ ‫אלה‬ ‫”‬ ‫ההרצאה‬ ‫שם‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫לארץ‬ ‫אתיופיה‬ ‫יהודי‬ ‫של‬ ‫בהעלאתם‬ ‫מילא‬ ‫אותו‬ ‫מהתפקיד‬ ‫בחוויותיו‬ ‫אותנו‬ ‫שישתף‬
‫קל‬ ‫כיבוד‬ ‫כולל‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪.‬‬ ‫מאחור”‬
‫‪ ‫לילדים‬ ‫בעיקר‬ ‫אך‬ ‫למבוגרים‪,‬‬ ‫המסורתית‬ ‫חנוכה‬ ‫מסיבת‬ ‫תתקיים‬ ‫‪18:00‬‬ ‫בשעה‬ ‫‪24.12.19‬‬ ‫חנוכה‬ ‫ב‬ ‫שלישי‬ ‫ביום‬ ‫חנוכה‪:‬‬ ‫מסיבת‬
‫וסביבונים‪.‬‬ ‫סופגניות‬ ‫מופעים‪,‬‬ ‫הכוללת‬
‬‬ ‫באילת‬ ‫הקלסית‬ ‫המוסיקה‬ ‫לפסטיבל‬ ‫לילות}‪,‬‬ ‫‪4‬‬ ‫{‬ ‫ימים‬ ‫חמישה‬ ‫הפעם‬ ‫שלנו‬ ‫המסורתי‬ ‫הטיול‬ ‫אילת”‪:‬‬ ‫קלסית‬ ‫מוסיקה‬ ‫”פסטיבל‬
‫‪.‬‬ ‫‪1-5.1.20‬‬ ‫תאריכים‬ ‫ראשון‬ ‫עד‬ ‫רביעי‬ ‫בימים‬
‫‪‬‬ ‫המנוכרים‬ ‫אחים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫מורכב‬ ‫ר‬ ‫סיפו‬ ‫המתאר‬ ‫”האחים”‬ ‫הסרט‬ ‫את‬ ‫נקרין‬ ‫‪19:00‬‬ ‫בשעה‬ ‫‪11.1.20‬‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫”‪:‬‬ ‫האחים‬ ‫”‬
‫ישיבה‪,‬‬ ‫בוגר‬ ‫וגם‬ ‫ומשפטים‬ ‫לפילוסופיה‬ ‫ד”ר‬ ‫גם‬ ‫שהוא‬ ‫והשני‬ ‫בדרום‬ ‫בקיבוץ‬ ‫מתיישב‬ ‫האחד‬ ‫לישראל‪.‬‬ ‫המגיעים‬ ‫לשני‪,‬‬ ‫האחד‬
‫ומדינה‪.‬‬ ‫דת‬ ‫של‬ ‫הטעון‬ ‫הנושא‬ ‫את‬ ‫מציף‬ ‫הסרט‬ ‫הישראלית‪.‬‬ ‫בחברה‬ ‫הישיבות‬ ‫בחורי‬ ‫של‬ ‫מקומם‬ ‫על‬ ‫להיאבק‬ ‫בכדי‬ ‫מגיע‬
‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪17.1.20‬‬ ‫ו‬ ‫ביום‬ ‫רנבאום‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫קת‬ ‫לה‬ ‫עם‬ ‫מוזיקאלי‬ ‫שבת‬ ‫קבלת‬
‫‪‬‬ ‫בופור‬ ‫”‬ ‫סידר‬ ‫יוסף‬ ‫הבמאי‬ ‫של‬ ‫סרטו‬ ‫הוא‬ ‫השנה‬ ‫שנקרין‬ ‫הסרטים‬ ‫בסדרת‬ ‫השני‬ ‫הסרט‬ ‫‪19:00‬‬ ‫בשעה‬ ‫‪25.1.20‬‬ ‫במוצ”ש‬ ‫בופור”‬ ‫”‬
‫הסרט‬ ‫אופיר‪.‬‬ ‫פרסי‬ ‫וארבעה‬ ‫ברלין‬ ‫בפסטיבל‬ ‫הכסף‬ ‫דב‬ ‫בפרס‬ ‫זכייה‬ ‫בצד‬ ‫האוסקר‪,‬‬ ‫לפרס‬ ‫מועמד‬ ‫שהיה‬ ‫הראשון‬ ‫סרטו‬ ‫שהיה‬ ‫”‬
‫מלבנון‪.‬‬ ‫היציאה‬ ‫ערב‬ ‫הבופור‪,‬‬ ‫במוצב‬ ‫הישראלים‬ ‫החיילים‬ ‫של‬ ‫השגרה‬ ‫חיי‬ ‫את‬ ‫מתאר‬
‫‪‫‪4‬‬ ‫בשירה‪,‬‬ ‫בשבט‬ ‫ט”ו‬ ‫סדר‬ ‫חגוג‬ ‫ל‬ ‫יחד‬ ‫כולנו‬ ‫ונסב‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫במנהגנו‬ ‫נמשיך‬ ‫‪9.2.20‬‬ ‫ראשון‬ ‫ביום‬ ‫בשבט”‪:‬‬ ‫ט”ו‬ ‫”סדר‬
‫ישראל‪.‬‬ ‫ארץ‬ ‫ופירות‬ ‫יין‬ ‫של‬ ‫כוסות‬
‫‪ ‫פרסי‬ ‫‪6‬‬ ‫בצד‬ ‫הבינלאומיים‬ ‫הפרסים‬ ‫זוכה‬ ‫בסרט‬ ‫יחד‬ ‫כשנצפה‬ ‫הסרטים‬ ‫לסדרת‬ ‫שוב‬ ‫נחזור‬ ‫‪15.2.20‬‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫”ההסדר”‪:‬‬
‫הרב‬ ‫בת‬ ‫של‬ ‫ברשתה‬ ‫נלכד‬ ‫הקצין‬ ‫רבו‪.‬‬ ‫את‬ ‫המעריץ‬ ‫צעיר‬ ‫צנחנים‬ ‫קצין‬ ‫של‬ ‫הקונפליקט‬ ‫סביב‬ ‫סובבת‬ ‫הסרט‬ ‫עלילת‬ ‫אופיר‪.‬‬
‫משאלות‬ ‫אתר‬ ‫שילך‬ ‫או‬ ‫לרב‪,‬‬ ‫ישמע‬ ‫האם‬ ‫זה‪,‬‬ ‫קונפליקט‬ ‫בעקבות‬ ‫והמתרחש‬ ‫לאחר‬ ‫אותה‬ ‫מועיד‬ ‫אביה‬ ‫אך‬ ‫היא‪,‬‬ ‫גם‬ ‫המאוהבת‬
‫לבו‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪22.2.20‬‬ ‫במוצ”ש‬ ‫בירנבאום‬ ‫להקת‬ ‫עם‬ ‫הבדלה‬ ‫טקס‬ ‫ו‬ ‫בציבור‬ ‫שירה‬ ‫ערב‬ ‫–‬ ‫הבדלה‬ ‫חוויית‬

‫‪‬‬ ‫אותו‬ ‫האוסקר‪,‬‬ ‫לפרס‬ ‫מועמד‬ ‫שהיה‬ ‫סידר‬ ‫ף‬ ‫יוס‬ ‫הבמאי‬ ‫של‬ ‫נוסף‬ ‫בסרט‬ ‫זו‬ ‫לעונה‬ ‫הסרטים‬ ‫סדרת‬ ‫את‬ ‫נחתום‬ ‫שוליים”‪:‬‬ ‫”הערת‬
‫בשלהי‬ ‫האב‬ ‫ובנו‪.‬‬ ‫אב‬ ‫מדענים‬ ‫שני‬ ‫של‬ ‫מרתקת‬ ‫משפחתית‬ ‫עלילה‬ ‫מספר‬ ‫הסרט‬ ‫‪.‬‬ ‫‪29.2.20‬‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫נקרין‬
‫מוחלטת‬ ‫בסתירה‬ ‫העומדת‬ ‫שלו‬ ‫המחקר‬ ‫עבודת‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫לשנה‬ ‫ישראל‬ ‫בפרס‬ ‫זכה‬ ‫שהוא‬ ‫הודעה‬ ‫מקבל‬ ‫והבן‬ ‫שלו‬ ‫המדעית‬ ‫הקריירה‬
‫הנימוקים‬ ‫שאת‬ ‫אחד‬ ‫בתנאי‬ ‫לבקשתו‬ ‫נענה‬ ‫הוועדה‬ ‫יו”ר‬ ‫לאב‪.‬‬ ‫יוענק‬ ‫שהפרס‬ ‫ומבקש‬ ‫הוועדה‬ ‫ליו”ר‬ ‫פונה‬ ‫הבן‬ ‫ו‪.‬‬ ‫אבי‬ ‫של‬ ‫לתאוריות‬
‫ולבסוף‬ ‫הפרס‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫אם‬ ‫ארוכות‬ ‫מתלבט‬ ‫הוא‬ ‫בנו‪,‬‬ ‫הוא‬ ‫שהכותב‬ ‫הנימוקים‬ ‫מניסוח‬ ‫מסין‬ ‫האב‬ ‫הבן‪.‬‬ ‫יכתוב‬ ‫הפרס‬ ‫להענקת‬
‫לפנייה‪.‬‬ ‫להיעתר‬ ‫אשתו‬ ‫עם‬ ‫אחת‬ ‫בעצה‬ ‫מחליט‬ ‫הוא‬
‫‪‬‬ ‫נזכה‬ ‫אנחנו‬ ‫הריגול‪.‬‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫הקלעים‬ ‫מאחורי‬ ‫על‬ ‫לספר‬ ‫שניתן‬ ‫מה‬ ‫מרתקת‬ ‫בצורה‬ ‫ספר‬ ‫יי‬ ‫קדמון‬ ‫סער‬ ‫”‬ ‫הריגול‬ ‫בעולם‬ ‫בגידות‬ ‫”‬
‫של‬ ‫ודילמות‬ ‫התרחשויות‬ ‫בין‬ ‫מרתקת‬ ‫בצורה‬ ‫אותנו‬ ‫יעביר‬ ‫סער‬ ‫‪.‬‬ ‫‪14.3.2020‬‬ ‫שבת‬ ‫במוצאי‬ ‫והמרתקים‬ ‫הקולחים‬ ‫מתיאוריו‬ ‫הנות‬ ‫י‬ ‫ל‬
‫גיוס‬ ‫של‬ ‫התהליך‬ ‫מתנהל‬ ‫וכיצד‬ ‫בגידה‬ ‫בבחינת‬ ‫הם‬ ‫ואחרים‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫מעשיהם‬ ‫האם‬ ‫יחד‬ ‫אתנו‬ ‫ויתלבט‬ ‫הדממה”‬ ‫”עולם‬ ‫אנשי‬
‫חדש‪.‬‬ ‫סוכן‪/‬מרגל‬
‫‪‬‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫ושירה‬ ‫בקריאה‬ ‫ירושלים‪,‬‬ ‫שחרור‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לחגוג‬ ‫יחד‬ ‫כולנו‬ ‫נתכנס‬ ‫‪21.5.20‬‬ ‫חמישי‬ ‫ביום‬ ‫ירושלים”‬ ‫שחרור‬ ‫יום‬ ‫”‬
‫זה‬ ‫ליום‬ ‫במיוחד‬ ‫שנכתבה‬ ‫הגדה‬
‫‪‬ ‫הסמוכות‬ ‫בערים‬ ‫בקהילות‬ ‫חברינו‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫שבועות”‬ ‫תיקון‬ ‫”‬ ‫סמינר‬ ‫יים‬ ‫נק‬ ‫‪26.5.20‬‬ ‫שלישי‬ ‫ביום‬ ‫שבועות”‬ ‫”תיקון‬ ‫סמינר‬
‫‪‬ ‫בשנה‬ ‫מהם‬ ‫נהנו‬ ‫כך‬ ‫שכל‬ ‫האירועים‬ ‫משני‬ ‫אחד‬ ‫בחודשו‬ ‫חודש‬ ‫מדי‬ ‫ונקיים‬ ‫נשוב‬ ‫תשרי‬ ‫חגי‬ ‫לאחר‬ ‫מיד‬ ‫”‬ ‫מוסיקליים‬ ‫אירועים‬ ‫”‬
‫ונשתף‬ ‫יחד‬ ‫נהנה‬ ‫לה”‪.‬‬ ‫הבד‬ ‫”חווית‬ ‫של‬ ‫במסורת‬ ‫נמשיך‬ ‫שלאחריו‬ ‫ובחודש‬ ‫מוסיקלית”‬ ‫שבת‬ ‫”קבלת‬ ‫נקיים‬ ‫אחד‬ ‫חודש‬ ‫‪-‬‬ ‫החולפת‬
‫האלה‪.‬‬ ‫האירועים‬ ‫שני‬ ‫את‬ ‫ובנגינה‬ ‫בשירה‬ ‫שתוביל‬ ‫הבירנבאומים”‬ ‫”‬ ‫להקת‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬
‫כשכל‬ ‫שוויונית‬ ‫באווירה‬ ‫מצווה‬ ‫בת‬ ‫‪/‬‬ ‫בר‬ ‫באירועי‬ ‫נמשיך‬ ‫התפילה‪.‬‬ ‫לאחר‬ ‫שבת‬ ‫מדי‬ ‫קידושים‬ ‫וחג‪,‬‬ ‫שבת‬ ‫תפילות‬ ‫בצד‬ ‫ועוד‬ ‫אלה‬ ‫כל‬
‫מסורתית‪.‬‬ ‫ליהדות‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫המסורת‬ ‫כמיטב‬ ‫בטקס‪,‬‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫ונוטלת‬ ‫יחד‬ ‫יושבת‬ ‫המשפחה‬
‫הפעילויות!!!‪.‬‬ ‫לשלל‬ ‫אלינו‬ ‫והצטרפו‬ ‫בואו‬

Calendar

<< Mar 2023 >>
SMTWTFS
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1